Om Projekt FredrikaVÅRA MÅLGODA SEDERWIKIPEDIAMÖTENTILLBAKABLICKFINLANDUKRAINAHELSINGFORSRASEBORGÅLANDNAGUINGÅIDROTTFÖRFATTAREBIRGER CARLSTEDTÖVRIGT

Fredrika har i uppdrag att bättre avspegla Biografiskt lexikon för Finland på Wikipedia. Vad exakt bör vi sätta in klutarna? Här är en detaljerad lägesbeskrivning, så du kan hjälpa oss göra kloka avvägningsbeslut.

Vad är Biografiskt lexikon för Finland?

Vi citerar ur pärmsidan för BLF.fi:

BLF – Biografiskt lexikon för Finland är ett uppslagsverk på svenska om personer med anknytning till Finlands historia och nutid. Verket omfattar mer än 1 600 biografiska artiklar om personer från korstågstiden till vår egen tid, skrivna av landets främsta specialister och historiker. Utgivningsarbetet har ägt rum vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

BLF utgavs i fyra tryckta band 2008–2011, och ett mindre antal artiklar publicerades på nätet redan 2007. Sedan december 2014 finns hela verket fritt tillgängligt i en sökbar elektronisk utgåva.

Grunden för BLF utgörs av Kansallisbiografia, ett personhistoriskt verk utgivet av Finska Litteratursällskapet. Ett urval av Kansallisbiografias artiklar har översatts och samtidigt anpassats till en publik som läser på svenska. Därtill innehåller BLF ett antal nyskrivna personporträtt (markerade som ”BLF original”). De nya artiklarna handlar särskilt om sådana personer som spelat en betydande roll i landets svenskspråkiga offentlighet och institutioner.

Till skillnad från äldre verk av samma typ, som ofta koncentrerat sig på s.k. märkesmän och deras verksamhet, präglas BLF både av en strävan efter kulturhistorisk förståelse och av en större samhällelig bredd. Här finns fler kvinnor och fler representanter för olika näringar, t.ex. hantverkare, bruks- och industripionjärer samt entreprenörer inom tidigare åsidosatta områden. I urvalet ingår även en del personer födda utomlands, såsom upptäcktsresande som gjort Finland bekant i utlandet.

Kontentan: BLF har alltså biografiska artiklar för över 1600 personer, av vilka majoriteten är översatta och anpassade från en finsk förlaga. En minoritet av artiklarna är nyskrivna, och gäller personer med speciell relevans för det svenska i Finland. 

Varför ber Fredrika om hjälp?

Varför ber vi om hjälp? Är det inte vi på Fredrika som ska veta hur man avspeglar saker och ting på Wikipedia?

Ja och nej. Under de år Projekt Fredrika jobbat med att bättre avspegla det svenska Finland på Wikipedia har vi samlat ett antal erfarenheter. En av de mer dyrköpta erfarenheterna gäller det taktiska upplägget av ett projekt där det gäller att avspegla X på Wikipedia. 

För att vi inte är experter på BLF!

En orsak är att även om vi må känna till Wikipedia någotsånär väl, är vi inte bra på alla X.

För att vi inte vet var skon klämmer mest!

En annan och kanske ännu viktigare orsak är att de flesta X redan är avbildade på Wikipedia, men bristfälligt. Ett första steg gäller att ta reda på och tydligt dokumentera nuläget. På vilket sätt är det bristfälligt? 

Men det räcker inte att vi känner till bristerna. Arbetsfältet är stort och det finns mer jobb än pengar. Vi har alltså inte resurser att rätta till alla brister, utan vi måste koncentrera oss där skon klämmer mest. En brist i artikeln om Gustaf Mannerheim eller Tove Jansson är viktigare att rätta till, än en artikel om Konrad Bitz (biskop i Åbo på 1400-talet) eller Alexander Kepplerus (borgmästare i Lovisa på 1700-talet). Alla fyra har artiklar i BLF; Bitz har artikel bara på tyska och finska, Kepplerus saknar helt artikel. 

För att vi har samlat data som du föga har själv

Fredrika har tillgång till objektiv information om personers “viktighet” i form av lässtatistik på Wikipedia. Hur många gånger har artikeln om Mannerheim lästs, hur många gånger om Tove Jansson, om biskop Bitz?

Annan objektiv information är artikelns längd, på BLF och på Wikipedia (på olika språk).

Vad gör det svårt att allokera resurserna rätt?

Man kunde ju tycka att det räcker. Utgående från uppgifter om brister och popularitet borde Fredrika ju kunna avdela sina resurser på ett klokt vis?

1. Popularitet är inte lika med viktighet

Ja och nej. Dels är popularitet och viktighet olika saker. Du som jobbar på SLS, du som läser SLS’ nyhetsbrev, du som är allmänbildad – du har förmodligen en uppfattning om “pärlor”. 

2. Dåliga artiklar blir impopulära (även om personen i sig vore cool)

Dels leder en bristfällig artikel till lägre popularitet. Undermåliga artiklar läses kvantitativt mindre.

3. Det finns tolkningsrum i SLS’ syfte med BLF

Dels, och kanske framför allt, finns det avvägningsfrågor som handlar om syftet med BLF, SLS’ avsikter med BLF och SLS’ avsikter med att be Fredrika om hjälp att avspegla BLF på Wikipedia. Dessa avvägningsfrågor delas upp i två delar: personens relevans för det svenska Finland, och Wikipedia-artikelns språk.

3a. Vilka personer anser SLS vara relevanta?*

Låt oss börja med personens relevans. Bland alla som har en artikel på BLF hör tsarer och tsaritsor, kungar och drottningar till de mest lästa på Wikipedia. Det framgår med all önskvärd tydlighet av de åskådliga statistiker Fredrika tagit fram. Vi kallar dem Voronoi-grafer, efter den ukrainske matematikern Heorhij Feodosijovitsch Voronoj (1868-1908) från guvernementet Poltava nära Charkiv. Han skapade det matematiska fundamentet för dagens IT-grafiker, där man enligt Voronojs algoritm rekursivt delar in en rektangel i delrektanglar vars yta avspeglar ett mått som ska åskådliggöras – i Fredrikas fall antalet läsningar på Wikipedia.

Vi kan alltså föreställa oss att SLS är mer intresserat av att vi uppdaterar en artikel om J.V. Snellman än om tsar Alexander III. Och kanske hellre om Axel Oxenstierna än om Peter den store. I varje fall kan vi gissa att de som inte är finländare ska få sig uppmärksamhet främst i den utsträckning BLF innehåller information om deras gärningar av relevans för Finland.

Så blir det också svårt att definiera vem som är finländare. Det var ganska flytande åtminstone fram till 1809.

Till saken hör också att BLF visar särskild uppmärksamhet för de finländare som har betydelse för det svenska Finland. I beskrivningen för BLF påtalas att SLS dels valt bort endel personer från den finska förlagan (förmodligen för att de inte är lika intressanta för en svensk läsekrets), dels valt till personer som inte fanns i den finska förlagan (förmodligen för att de inte var tillräckligt intressanta för en finsk läsekrets). Bra så, det har vi förstått. 

Och Fredrika kan föra den tanken vidare. Att vi kan och bör ge särskild uppmärksamhet åt BLF-original, det är klart. Just nu vet vi dock inte vem som är BLF-original.

Svårare är det med icke-originalen. Bland dem är knappast alla lika viktiga, ens bland dem som klart och tydligt är finländare. Nokias förre VD Simo Vuorilehto är säkert ordentligt omhändertagen redan utan SLS och BLF, medan BLF kan antas ha särskild kunskap om typ Tove Jansson. Och så har vi mellanting av typ Alvar Aalto. Ju större relevans för det svenska, desto mer uppmärksamhet – det kunde vara ett rättesnöre.

Men detta mått är inte trivialt, inte svartvitt, och speciellt svårt före 1809. Fredrika har i andra sammanhang använt olika metoder för att klassa folk som “finlandssvenskar”, och valet av metodik kan man ju debattera tills man blir blå i ansiktet. Vårt antagande är ändå att SLS vill att vi låter personens “svenskhet” påverka vårt arbete, på ett eller annat sätt. Det framgår ju redan av namnet på SLS och förankras ytterligare i SLS’ stadgeenliga syfte.

3b. Vilka Wikipedia-språk anser SLS vara relevanta?

Sedan kommer vi till Wikipedia-artikelns språk. Här är det mycket mer oklart hur Fredrika borde fördela sina gracer. Därför har vi fäst speciell uppmärksamhet vid att grundligt ta fram basdata för de olika språken. Wikipedia är ju ingalunda bara på svenska. Det är inte heller bara en finsk läsekrets som intresserar sig för personer av betydelse för det svenska Finland. Sådana personer är intressanta också på engelska, tyska och franska, på norska och danska, på ryska och ukrainska. Förstås också på ett antal andra språk, men någonstans måste man börja.

Hur har Fredrika förberett beslutsfattandet?

Spekulationer leder inte så långt. “All vishets början är att erkänna fakta”, så ungefär sa Paasikivi. Han må ha tänkt mest på Finlands geopolitiska läge invid Ryssland, men hans tanke gäller också enklare saker av typ avdelningen av Fredrika-resurser för BLF-förbättringar på Wikipedia.

Vi – närmare bestämt Robert – började alltså med att systematiskt undersöka nuläget. Vi fick en tabell över alla artiklar av Jonas Lillqvist på SLS, och därutöver finns redan nu i Wikidata ett begrepp https://www.wikidata.org/wiki/Property:P3595 Biografiskt Lexikon för Finland ID. Det här är värdefullt. De betyder att Wikidata – metadatastrukturen för Wikipedia – redan nu ger BLF alldeles särskild uppmärksamhet. Så Roberts första uppgift blev att jämföra Wikidata-förteckningen med Jonas-förteckningen. Robert fyllde på P3595-förteckningen på Wikidata så att alla Jonas-biografier ingick.

Vilka BLF-artklar finns på Wikipedia, på vilket språk?

Nästa steg blev att kolla vilka personer i P3595-förteckningen har Wikipedia-artiklar, på vilka språk. Vem har på svenska, men inte finska, och vice versa? Vem har inga artiklar alls? Hur är det med utrikiska språk?

Vi kollar alltså upp alla 1637 personer i Jonas-förteckningen, vilken vid det här laget stämmer överens med Wikidata-P3595-förteckningen. 

Mest täckande är finska Wikipedia, där 1590 av 1637 personer (97 %) har artiklar. På svenska har 1543 av 1637 personer (94 %) artiklar.

Tittar vi på utrikiska språk är ordningsföljden kanske inte den väntade. Föga överraskande är att engelska är först (970 artiklar, 59 %). Tvåan är överraskande, franska med 639 (39 %), tätt följd av likaså överraskande trean ryska med 619 (38 %). Vanligen väluppdaterade tyska Wikipedia kommer först fyra med 596 (36%), följt av norska med 368 (22 %). Intressant är att ukrainska med 324 (20 %) kommer långt före danska med 222 (14 %).

Venn-diagram över saknade artiklar

Venn-diagram över vilka språk BLFs 1637 artiklar har motsvarande Wikipedia artikel på. T.ex. finns det 1538 BLF:are på svenska Wikipedia, av vilka 959 också finns på finska och engelska, men 26 har inte alls artikel på svenska, finska eller engelska. Diagrammen jämför svenska-finska-engelska, svenska-norska-danska, svenska-franska-tyska samt svenska-ukrainska-ryska.

Möjliga åtgärder: Artiklar som saknas och kunde skapas:
1. ingen artikel på något språk: 26 stycken, se: https://w.wiki/53Ls
2. finns på finska/engelska, saknas på svenska: 11, se: https://w.wiki/53Lu
3. finns på engelska/svenska, saknas på finska: 2, se: https://w.wiki/53Lv
4. finns på finska, saknas på svenska: 68, se: https://w.wiki/53Ly
5. finns på svenska, saknas på finska, se: https://w.wiki/53Lz + https://w.wiki/53Ls
6. finns på svenska/finska, saknas på engelska: 567, se https://w.wiki/53L$

Första slutsatsen: Finska bäst; saknade personer bör införas

Första slutsatsen blir att nuläget är bäst på finska. Hela 57 personer med artikel på BLF har artikel enbart på finska (men inte svenska), medan bara 12 personer med artikel på BLF har artikel enbart på svenska (men inte finska). Och 11 personer med artikel på BLF har artikel på finska och engelska (men inte svenska), medan bara 2 personer med artikel på BLF har artikel på svenska och engelska (men inte finska). Dessutom finns det 25 personer med artikel på BLF utan artikel på ett enda språk på Wikipedia.

Eftersom BLF har totalt 1636 artiklar är vårt antagande är att alla dessa små antal (57, 12, 11, 2, 25 – totalt 107) behöver införas på både svenska och finska, åtminstone med en rudimentär artikel. Men dessa 107 personer är tämligen ointressanta; de flesta namnen på denna lista är säkert obekanta för de flesta läsare. De är länkade till Wikidata-sparQL-sökningar under rubriken Möjliga åtgärder: Artiklar som saknas och kunde skapas.

Andra slutsatsen: länka BLF på en fr ru de no uk da

Det svenska kulturarvet i Finland kan man vilja förmedla även till en utländsk publik, och då blir det intressant att följa upp de andra språken vi nämnde. För dem gäller det att länka BLF-artikeln under “Se även”, samt sköta om att personerna är rätt klassificerade i kategorier på Wikipedia, har rätta Q-koder på Wikidata och och har ifyllda beskrivningar på flera språk på Wikidata. Det klarar vi rätt så långt själva.

Nu blir det spännande: Lässtatistik

Men enbart antalet artiklar ger begränsad insikt. Endel artiklar läses ju mycket, andra mindre. Vi har tittat på lässtatistiken från 10.3.2021 - 9.3.2022. Dessa läsningar har vi åskådliggjort enligt Voronojs metodik att dela in rektanglar rekursivt.

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar kopplade till BLFs artiklar i Wikidata (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Tredje slutsatsen: Språkordningen ställs på huvudet

Svenska och finska är internationellt sett små språk, det vet vi. Mer förvånande är att de visar sig vara små också då det gäller läsningen av Wikipedia-artiklar för personer som har en biografi i BLF.fi.

Den som läser Voronoj-diagrammen märker att engelska är det överlägset mest lästa språket för BLF-artiklar på Wikipedia, följt av ryska och finska. Svenska är först på fjärde plats, och här kommer som väntat tyskan före franskan.

Fjärde slutsatsen: Kungligheter intresserar

Borrar man sig ner enligt yrke, märker man att statistiken förvanskas av alla regenter. Rensar vi bort dem, får man en annan bild. Då blir finskan det största språket, följt av engelskan. Ryskan är bara med nöd och näppe större än svenskan.

Voronoj ger oss chansen att iaktta små nyansskillnader mellan språken: På engelska är tsaritsorna relativt intressantare än på ryska. På ryska är Peter den store större än Katarina II, som är störst på engelska – där Peter rankar först trea efter Nikolaj II.

Här har vi samma bild, utan regenter:

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Femte slutsatsen: Vi behöver ett nyckeltal för »editeransvärdhet»

Punkten där vi kan behöva hjälp gäller den relativa satsningen på olika språk då det gäller artiklar som är väl lästa (på typ svenska och finska) men bristfälliga (på utrikiska). För detta har vi utvecklat nyckeltal, där en person är värd mer uppmärksamhet dels utgående från populariteten (antalet läsningar), dels utgående från att BLF-artikeln är längre än Wikipedia-artikeln. 

Sjätte slutsatsen: Editeransvärt på svenska

Vi började med att göra denna uppmärksamhetsstatistik enbart för svenska. Där rankar Tove Jansson etta. Hennes artikel är ungefär lika lång på BLF och svenska Wikipedia, men hon har så förbålt många läsningar att hon platsar före – vem annan än – Atos Wirtanen; en händelse som ser ut som en tanke. Atos har bara 30.000 visningar mot Toves 160.000, men Atos’ artikel på BLF är nästan fyra gånger längre än på svenska Wikipedia. Trea på listan är Gustaf Mannerheim, som är både välläst och försedd med en bättre BLF-artikel än svenska Wikipedia. Efter dessa kommer diverse kungligheter (tsar Nikolaj II, Gustav IV Adolf, Adolf Fredrik), för vilka nyckeltalet indikerar högt intresse, men deras koppling till det svenska Finland är förstås inte lika intim som topp-tre-personernas. Nåväl, rankinglistan är intressant läsning för alla och envar; en form av skvallerkalender för Wikipedia. 

Jämförelse av BLF artikelns längd med längden och visningar på svenska Wikipedia. Indexet ger en idé om vilka artiklar är både synliga och har potential för att förbättras med BLFs innehåll. Indexet = visningar * (BLF längd/wpsv längd)

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar på svenska kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Sjunde slutsatsen: Editeransvärt på finska

På finska är ordningen lite annorlunda. Runeberg, Snellman, Topelius, Sibelius är topp fyra. Tove Jansson som femma är inte heller överraskande. Första överraskningen är sexan, Sandels. Han är inte speciellt populär, men hans artikel är mycket kort på finska.

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar på finska kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Åttonde slutsatsen: Editeransvärt på utrikiska

På utrikiska rankar kungligheterna först. För dem är det säkert mest SLS-relevant att uppdatera de ryska och svenska regenternas uppgifter med uppgifter som gäller deras förhållningssätt till Finland. Att göra så är ett bra sätt att dra internationell uppmärksamhet till BLF och till Finland i allmänhet.

Av personer med finländsk bakgrund är ordningen på engelska Gustaf Mannerheim - Tove Jansson - Linus Torvalds, i sjunkande ordning enligt vårt mått på editeransvärdhet. På första sidan finns här en del överraskningsnamn, Aleksandr Kerenskij och Fredrik Idestam.   

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar på engelska kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Nionde slutsatsen: All utrikiska är inte engelska

Vi vill inte dränka dig i siffror och bilder, men nog visa på Voronoj-bilder från andra utrikiska språk än bara engelska (utan regenter). Här kommer de:

Tyska

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar på tyska kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Franska

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar på franska kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Norska

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar på norska kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Danska

[Voronoi-diagram för danska Wikipedia saknas för tillfället]

Ukrainska

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar på ukrainska kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Ryska

Voronoi-diagram över visningar av Wikipedia artiklar på ryska kopplade till BLFs artiklar i Wikidata, exklusive regenter av Ryssland, Sverige och Danmark (arean är relativa mängden visningar för 1607 artiklar under 12 månader på sju olika språk)

Hur kan du ge feedback?

Detta om detta! Vi hoppas på intressanta kommentarer, antingen internt via SLS och koordinerat av Johan Pyy och Jonas Lillqvist, eller till Robert och mig (per mejl till info at projektfredrika.fi).

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (Projektsidan, Project page, Projektisivut, Projektseite, Page du projet, страница проекта, eller följ oss på Twitter, Facebook, Instagram, eller Youtube.